Kennis Delen is Kracht!

Conclusies

Voordat er wordt overgegaan tot het vaststellen van de strategische keuze voor de onderneming zullen uit de onderzoeken en de analyses conclusies getrokken moeten worden. Een conclusie kan alleen getrokken worden wanneer deze aan een eerder gestelde vraag of opdracht wordt gekoppeld. In de opzet van het onderzoek is begonnen met het opstellen van een vraagstelling. In deze vraagstelling is een concrete opdrachtformulering vastgesteld. Er zijn uit de onderzoeken nu twee conclusies te trekken:

  1. Is de onderneming in staat de gestelde opdracht uit teConclusiesvoeren?
  2. Biedt de markt kansen om de gestelde opdracht te realiseren?

De eerste conclusie kan getrokken worden uit het intern onderzoek. Immers het intern onderzoek stelt de sterkten en de zwakten van de ondernemerneming vast waarmee vastgesteld kan worden of de onderneming in staat is om de opdracht geformuleerd in de vraagstelling wel uitgevoerd kan worden. De tweede conclusie betreft de resultaten uit het externe onderzoek. Vanuit de markt worden de kansen en bedreigingen geïnventariseerd en op basis daarvan wordt vastgesteld of de markt de mogelijkheid biedt om de opdracht gesteld in de vraagstelling gerealiseerd te krijgen. Wanneer dit niet mogelijk is dan hoeft het intern onderzoek niet meer plaats te vinden. Wanneer er in de markt voor het betreffende product of dienst geen behoefte kan het onderzoek gestopt worden.

Pijl Swot L

Kansen en Bedrei-gingen

Pijl Swot R

Inter-pretatie

Back to Top ↑