Kennis Delen is Kracht!

Interpretatie analyse

Vanuit de onderzoeken zowel intern als extern zal een keuze gemaakt moeten worden welke informatie van belang is om op te nemen in de analyse en verder te interpreteren welke gevolgen het voor de uitvoering van de opdracht heeft.. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een onderbouwde keuze voor het advies.

SWOT 

De gegevens die verzameld zijn in het interne- en externe onderzoek zullen met elkaar geconfronteerd moeten worden om vast te stellen op welke wijze de onderneming op de markt haar gestelde opdacht kan uitvoeren. Één van de meest gebruikte modellen is de swot analyse. Deze bestaat uit de sterkte en de zwakte vanuit het interne onderzoek en de kansen en bedreigingen uit het externe onderzoek. Wanneer er veel items per onderwerp zijn zullen deze gegroepeerd moeten worden. Om de analyse overzichtelijk te houden worden er maximaal 4 tot 5 items per onderwerp in de swot geadviseerd. Hoe het groeperen van de Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen plaats moet vinden kan bekeken worden door hier  te klikken.

Confrontatiematrix 

Vanuit de SWOT analyse zijn de Sterkten en Zwakten van de organisatie vastgesteld en de Kansen en Bedreigingen die de markt biedt gevonden. De Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen zijn ingedikt tot ongeveer 4 a 5 per Sterkte, Zwakte, Kans of Bedreiging. Om nu te komen tot de strategische analyse via de confrontatiematrix is het van belang per combinatie tussen Sterkte en Kans, tussen Sterkte en Bedreiging, tussen Zwakte en Kans en tussen Zwakte en Bedreiging een keuze te maken. deze keuze bestaat uit het beantwoorden van vier vragen die in onderstaande figuur genoemd zijn.

SWOT vragen

Per combinatie wordt de vraag gesteld en het antwoord gegeven. De mogelijke antwoorden zijn:

 • J: Wanneer het antwoord op de vraag uit het kwadrant  Ja is.
 • N: Wanneer het antwoord op de vraag uit het kwadrant Nee is.
 • JJ: Wanneer het antwoord op de vraag uit het kwadrant overtuigend een Ja is.
 • NN: Wanneer het antwoord op de vraag uit het kwadrant overtuigend Nee is.
 • Wanneer er geen relatie is tussen een combinatie dan wordt het antwoord blanco gelaten. Dit geeft een meer overzichtelijke confrontatiematrix weer.

Confrontatiematrix

Op bovenstaande wijze wordt de gehele matrix gescoord. Wanneer alle relaties zijn beoordeeld vindt een totaaltelling plaats. Alle ‘J’ worden zowel horizontaal en verticaal opgeteld. Daarna worden alle ‘N’ ook horizontaal en verticaal opgeteld. Als laatste wordt het aantal ‘N’ afgetrokken van het aantal ‘J’. Zo ontstaat een score zowel horizontaal als verticaal. De matrix bestaat uit vier kwadranten:

SWOT-Strategie

 1. Kansen en Sterkten
 2. Kansen en Zwakten
 3. Bedreigingen en sterkten
 4. Bedreigingen en zwakten

Nu heeft elk kwadrant zijn eigen invalshoek en betekenis met betrekking tot de mogelijkheden van dat kwadrant. Op basis van de combinatie tussen de verschillende kwadranten kan de strategie van de onderneming vastgesteld worden. Dit wordt de strategische keuze van de onderneming genoemd. Op basis van deze keuze wordt de verdere uitwerking van het implementatieplan gebaseerd. De strategische keuzes zijn:

 • groeien
 • verdedigen
 • versterken
 • terugtrekken

Ad Groeien.
De sterken en de kansen zijn overwegend aanwezig en biedt de organisatie de mogelijkheid meer omzet en winst uit de markt te halen. Met de sterkten van de organisatie wordt ingespeeld op de kansen vanuit de markt.

Ad Verdedigen.

De bedreigingen uit de markt zijn dusdanig groot dat de organisatie zich moet gaan verweren tegen de negatieve marktontwikkelingen. De aandacht is vooral gericht om een strategie te bedenken om marktaandeel te behoeden en niet te verliezen.

Ad Versterken.

Binnen de organisatie zijn enkele aspecten die onvoldoende functioneren waardoor het risico ontstaat dat de organisatie marktaandeel en omzet en winst gaat verliezen. De zwakten zullen versterkt moeten worden. De organisatie is hierbij sterk intern bezig en let minder op de ontwikkelingen die op de markt plaatsvinden. Dit risico moet wel ingedekt worden.

Ad Terugtrekken.

In deze situatie zal de organisatie zich terdege goed moeten overwegen of deze markt nog wel interessant is voor het huidige product of productgroep. Om met zwakke eigenschappen proberen bedreiging te weren is een zeer lastige aangelegenheid. Nieuwe markten en/of nieuwe producten zullen hier gevonden moeten worden.

Om tot deze strategische keuze te komen zij er twee invalshoeken. Deze invalshoeken kunnen direct van de confrontatiematrix afgeleid worden.

Invalshoek 1.

Alternatief 1Wanneer er een duidelijk aanwijzing is dat in één kwadrant een aantal opties aanwezig zijn kan dat als uitgangspunt genomen worden de strategische keuze voor de onderneming. Hierbij is het kwadrant GROEIEN (sterkten en kansen) natuurlijk de meest goede optie voor de onderneming omdat er dan een groeiperspectief aanwezig is. Op basis van de verschillende combinaties van de sterkten en de kansen worden de mogelijke opties voor de onderneming bepaald. Het is voor de leesbaarheid en herkenbaarheid van belang deze opties dan ook een vanzelfsprekende naam te geven in plaats van de opties gewoonweg te nummeren.

 

 

 

 

 

Invalshoek 2.

Alternatief 2Wanneer blijkt dat er niet in één kwadrant meerdere mogelijkheden zijn (een keuze uit één is geen keuze) kunnen de verschillende combinaties over de kwadranten heen als opties beschouwd worden. Hierbij wordt dus de strategische keuze gemaakt na de afweging van de opties. Ook hier geldt dat het vaststellen en kiezen van de opties een objectieve afweging van de adviseur dient te zijn waarbij de opties voor de leesbaarheid en herkenbaarheid de opties een zelfverklarende naam te geven.

 

 

 

 

 

SWOTI

Bij het opstellen van de swot en de confrontatiematrix blijkt het soms dat één of meerdere onderwerpen vanuit de analyse wel benoemd zijn,  niet terugkomen in deze analyse. Om deze onderwerpen toch een plaats te geven worden deze “ISSUES” genoemd. Deze issues zijn geen cruciale onderwerpen die de strategische keuze van de onderneming beïnvloeden. Wel zijn het onderwerpen die de uitvoering van de strategische keuze kunnen beïnvloeden. Derhalve zijn het onderwerpen in de voorwaardelijk zin die wel opgenomen kunnen worden in het implementatieplan. Door eenvoudig een actie op deze issue te zetten is meestal al voldoende om een succesvolle implementatie te bevorderen.


Go or no-go

Eén van de opties uit de confrontatiematrix kan zijn dat er geen mogelijkheid bestaat om de gewenste opdracht uit te voeren. Dat houdt in dat er een no-go gegeven wordt en er geen implementatieplan geschreven hoeft te worden. In deze situatie zal duidelijk aangegeven moeten worden welke aspecten er de oorzaak van zijn dat er een no-go gegeven wordt. Hierbij mag het niet blijven. Bij een no-go dient tevens aangegeven te worden welke aspecten op welke wijze dienen te veranderen opdat er een go kan ontstaan. Hierbij dient een belangrijke inschatting gemaakt te worden. Op welke termijn en tegen welke voorwaarden kan de no-go veranderen in een go? Op basis hiervan kan een besluit genomen worden om alsnog een implementatieplan te schrijven indien zich deze situatie ten positieve keert.

Pijl Swot L

Conclusies

Pijl Swot R

Opties

Back to Top ↑