Kennis Delen is Kracht!

Implementatie – Invoering

Invoering
Nu de feitelijke oplossing bekend is dient er nog uitgezocht te worden op welke wijze oftewel HOE deze oplossing ingevoerd gaat worden?

  1. Duivelsdriehoek van Mulders.
    De oplossing heeft altijd een spanningsveld in zich. Dit spanningsveld heeft te maken met wat zit er in de oplossing, wanneer komt de oplossing er en welke opbrengsten zijn  er? Een uitgebreidere oplossing duurt langer en is duurder, terwijl een eerdere oplossing wellicht minder geldt kost, maar levert dit dan op termijn ook voldoend op?
  2. BART van Mulders.
    Bij de invoering van de oplossing zijn een aantal aspecten van belang om zorg te dragen dat de invoering ook daadwerkelijk volgens de eerder gemaakte afspraken verloopt. Deze afspraken worden vastgelegd via het acroniem BART wat staat voor Budget, Activiteiten, Resources en Tijd. Budget gaat uit van een kosten/baten analyse waarbij het resultaat positief dient te zijn met betrekking tot de baten. De activiteiten geven aan wat er dient te gebeuren om de gekozen oplossing in te voeren. Resources zijn de middelen en mensen die nodig zijn voor de uitvoering van de oplossing. Bij tijd gaat het over twee aspecten van tijd te weten de doorlooptijd of kalendertijd en de nettotijd. De doorlooptijd geeft aan hoe lang het duurt voordat de oplossing gerealiseerd is. De nettotijd geeft aan hoeveel uren er daadwerkelijk van iedereen nodig is om de oplossing te realiseren.
  3. Gannt chart.
    Een prima hulpmiddel is de gannt chart waarin de activiteiten in de tijd uitgezet grafisch afgebeeld kunnen worden. Tevens is het mogelijk onderlinge relaties aan te brengen. Zo kan bijvoorbeeld taak 2 pas beginnen wanneer taak 1 gereed is. Tevens kunnen per resource de geplande en bestede netto uren vastgelegd worden.
Pijl Swot L

Implemen-tatie Oplossing

Pijl Swot R

Nazorg

Back to Top ↑